Evropský kodex byl přijat v roce 2004, poté co se v Bruselu uskutečnila konference na téma seberegulace v mediaci. Tomuto etickému kodexu jsem se dobrovolně podřídila od počátku své praxe.

Kodex zajišťuje minimální standard etického chování mediátora, který Vám v rámci mediaci nabídnu. Jedná se zejména o :

  • důvěrnost řízení a s tím souvisejících informací,
  • nestrannost a nezávislost mediátora,
  • zaručím Vám, že dostanete dostatečný prostor v rámci mediace sdělit vše důležité,
  • spravedlnost procesu mediace,
  • aj.

Znění celého kodexu je následující:

Evropský etický kodex mediátorů

Tento kodex chování stanovuje řadu zásad, ke kterým se jednotliví mediátoři mohou dobrovolně a na svou vlastní zodpovědnost zavázat. Mohou jej používat mediátoři podílející se na všech druzích mediace v občanských i obchodních záležitostech.

Mohou se k němu zavázat i organizace poskytující mediační služby, a to tím, že požádají mediátory pracující pod jejich záštitou, aby tento kodex chování dodržovali. Organizace mohou poskytnout informace o opatřeních, jako jsou odborná příprava, hodnocení a monitorování, která na podporu dodržování kodexu jednotlivými mediátory přijímají.

Pro účely etického kodexu se mediací rozumí strukturovaný postup, bez ohledu na skutečnost, jak je označován či jak je na něj odkazováno, při kterém dvě nebo více stran sporu dobrovolně usilují o dosažení dohody na urovnání jejich sporu za pomoci třetí osoby – dále jen „mediátora“. Dodržováním kodexu chování nejsou dotčeny vnitrostátní právní předpisy ani pravidla, kterými se řídí jednotlivá povolání.

Organizace poskytující mediační služby mohou zvážit vypracování podrobnějších kodexů přizpůsobených potřebám jejich specifické situace nebo druhu mediačních služeb, které nabízejí, či konkrétních oblastí, jako jsou mediace v rodinných záležitostech nebo mediace ve spotřebitelské oblasti.

1. Způsobilost a jmenování mediátorů, poplatky za mediaci a propagace mediačních služeb

1.1. Způsobilost

Mediátoři musí být způsobilí a mít znalosti ohledně procesu mediace. Relevantními faktory jsou patřičná odborná příprava a neustálé doplňování jejich vzdělání a procvičování dovedností v oblasti mediace, a to s ohledem na všechny příslušné normy nebo akreditační systémy.

1.2. Jmenování

Mediátoři se musí spojit se zúčastněnými stranami s cílem nalézt vhodné termíny pro uskutečnění mediace. Před souhlasem se svým jmenováním si mediátoři musí ověřit, zda mají potřebnou kvalifikaci a způsobilost na vedení mediace v daném případě. Na požádání musí stranám poskytnout informace o své kvalifikaci a odborné praxi.

1.3. Poplatky

Mediátoři musí vždy poskytnout stranám úplné informace o způsobu odměňování, který mají v úmyslu uplatnit, pokud tyto informace nebyly již poskytnuty. Nesmí souhlasit se svou účastí na mediaci dříve, než všechny zúčastněné strany akceptují zásady jejich odměňování.

1.4. Propagace mediačních služeb

Mediátoři mohou svou činnost propagovat za podmínky, že tato propagace probíhá profesionálním, pravdivým a čestným způsobem.

2. Nezávislost a nestrannost

2.1. Nezávislost

Pokud se vyskytnou okolnosti, které mohou mít vliv na nezávislost mediátora nebo zapříčinit střet zájmů nebo které mohou být za takové okolnosti považovány, je mediátor povinen sdělit tyto okolnosti zúčastněným stranám předtím, než bude jednat či v jednání pokračovat.

K těmto okolnostem patří:

– jakékoli osobní nebo obchodní vztahy s jednou ze stran či více stranami,

– jakýkoli finanční nebo jiný zájem na výsledku mediace, a to přímý i nepřímý,

– skutečnost, že mediátor nebo člen jeho firmy jednal pro jednu ze stran či více stran z jiného titulu než z titulu mediátora. V těchto případech může mediátor se svou účastí na mediaci souhlasit nebo v mediaci pokračovat pouze tehdy, je-li si jist svou schopností ji vést zcela nezávisle a neutrálně tak, aby byla zajištěna úplná nestrannost, a strany s tím výslovně souhlasí.

Povinnost sdělit dotčené okolnosti platí po celou dobu trvání mediačního procesu.

2.2. Nestrannost

Mediátoři musí ve vztahu ke stranám vždy jednat nestranně a usilovat o to, aby byla jejich nestrannost zřejmá, a sloužit v průběhu mediačního procesu všem stranám stejně.

3. Dohoda o mediaci, mediační proces a urovnání sporu

3.1. Postup

Mediátor se musí ubezpečit, že strany účastnící se mediačního procesu tomuto procesu, roli mediátora i roli stran rozumí.

Mediátor musí především zajistit, aby strany před zahájením mediačního procesu pochopily a výslovně odsouhlasily ustanovení a podmínky dohody o mediaci, a to včetně veškerých příslušných ustanovení o zachování důvěrnosti, kterými je vázán mediátor a zúčastněné strany.

Dohodu o mediaci lze vyhotovit písemně, pokud o to strany požádají. Mediátor je povinen vést řízení náležitým způsobem s přihlédnutím k okolnostem případu, včetně možného nerovného postavení stran a případných přání zúčastněných stran, zásadám právního státu a potřebě urychleného urovnání sporu. Strany se mohou dohodnout s mediátorem na způsobu, jakým je mediace vedena, a to odkazem na soubor pravidel nebo jinak.

Pokud to mediátor pokládá za užitečné, může jednotlivé strany vyslechnout odděleně.

3.2. Spravedlnost procesu

Mediátor musí zaručit, aby všechny strany měly přiměřenou možnost se do procesu zapojit.

Mediátor musí informovat strany a může ukončit mediaci, pokud:

– dochází k takovému urovnání sporu, které se mediátorovi zdá být z hlediska okolností případu a posuzovací pravomoci mediátora nevymahatelné nebo nezákonné,

– má mediátor za to, že další pokračování mediačního procesu pravděpodobně nepovede k urovnání sporu.

3.3. Ukončení procesu

Mediátor musí přijmout všechna potřebná opatření k tomu, aby jakákoli dohoda byla dosažena všemi stranami s vědomým a informovaným souhlasem a aby všechny strany podmínkám dohody rozuměly.

Strany mohou od mediace kdykoli a bez jakéhokoli odůvodnění odstoupit. Mediátor musí na žádost stran a v rámci rozsahu své pravomoci strany informovat o tom, jak mohou formalizovat svou dohodu a jaké jsou možnosti učinit dohodu vymahatelnou.

4. Důvěrnost

Mediátor musí zacházet důvěrně se všemi informacemi, které se objevily v rámci mediace nebo v souvislosti s ní, a to včetně skutečnosti, že k mediaci dochází nebo k ní došlo, pokud zpřístupnění těchto informací nevyžadují právní předpisy nebo důvody veřejného pořádku. Žádné informace poskytnuté mediátorovi jednou ze stran jako důvěrné nesmí být bez souhlasu poskytnuty ostatním stranám, pokud to nevyžadují právní předpisy.