Právní ochrana oznamovatelů tzv. whisleblowing

S účinností nového zákona o ochraně oznamovatelů, vzniká některým veřejným zadavatelům, určeným orgánům veřejné moci a podnikatelským subjektům povinnost zavedení vnitřního oznamovacího systému.

Ačkoliv český prováděcí zákon je v legislativním procesu, doporučujeme se seznámit s jeho obsahem již dnes.

Co je cílem?

Tento vnitřní oznamovací systém si dává za cíl chránit oznamovatele protiprávního jednání při výkonu pracovní činnosti, o které by zaměstnanec za běžných okolností pomlčel a to hlavně ze strachu ze ztráty zaměstnání či jiného postihu a zároveň má pomáhat chránit integritu, dobrou pověst a oprávněné zájmy obchodní korporace.

Druhy protiprávního jednání

Základem tohoto nového zákona je mít možnost odhalovat protiprávní jednání ale pouze taková, která spadají do uvedených oblastí. Těchto oblastí je deset a jsou přesně vymezena. Jedná se například o daňové delikty, veřejné zadavatele, finanční služby, předcházení praní peněz, financování terorismu aj.

Koho má nový zákon chránit?

Mezi chráněné osoby, „oznamovatele“ mají patřit například zaměstnanci, osoby ve službě, OSVČ, dobrovolníci, stážisté, ale i subdodavatel. Oznamovatelem může být jen fyzická osoba.

Jak má nový zákon chránit „oznamovatele“?

Za hlavní ochranné opatření lze považovat zákaz uplatnění odvetného opatření vůči oznamovateli a dalším fyzickým i právnickým osobám, např. kolegům, pomocníkům oznamovatele, osobám oznamovateli blízkým, právnickým osobám, jejichž společníkem je oznamovatel. V případě porušení této ochrany „oznamovatele“ se bude moci vůči původci odvetného opatření domáhat náhrady škody majetkového i nemajetkového charakteru.

Co je rozuměno pod pojmem „odvetné opatření“?

Odvetným opatřením se rozumí „jakékoliv přímé či nepřímé jednání nebo opomenutí, k němuž dochází v pracovním kontextu, které je vyvolané interním či externím oznámením nebo uveřejněním a které oznamující osobě působí nebo může způsobit neoprávněnou újmu“ (článek 5 odst. 11 Směrnice). Odvetné opatření v praxi není jenom výpověď. Jde o jakékoliv jednání v pracovním kontextu, které může oznamovateli nebo s ním spřízněným osobám způsobit újmu. Může se jednat i o následující podoby např. snížení mzdy, přeložení nebo převedení na jinou práci aj.Povinnost podnikatelů zavést oznamovací systém

Oznamovací systém je třeba zavést v každém případě ve chvíli, kdy společnost disponuje více než 25 zaměstnanci. Zároveň musí být splněno několik podmínek. Oznamovací systém musí být transparentní, informace musí být lehce dostupné a jasné pro všechny zaměstnance. Postup musí být daný a nezpochybnitelný. Zároveň je třeba vymezit příslušnou osobu a poskytnout její kontaktní údaje pro oznamování.

Povinnost zavést oznamovací systém bylo původně nutné splnit do 31. března 2022. Ministerstvo spravedlnosti, které předkládá návrh zákona o ochraně oznamovatelů, zatím posunulo jeho předpokládanou účinnost na červenec roku 2023. To se týká soukromých osob podnikatelů. Přesný termín vyjde najevo, jakmile se začne návrh zákona v nové Poslanecké sněmovně projednávat. Předpoklad je, že konečné znění zákona se nebude diametrálně odchylovat od jeho aktuálního návrhu. Stále tak je čas přijmout vhodná opatření a předejít tak implementaci na poslední chvíli, která je často nákladnější.

Za nesplnění povinnosti zavedené systému může být uložena pokuta až ve výši 1 000 000 Kč nebo až 5% z čistého obratu dosaženého povinným subjektem za poslední ukončené účetní období.

Se zavedením vnitřního oznamovacího systému Vám ráda pomůžu.


Na závěr podtrhuji, že veřejnoprávní subjekty (např. státní orgány; orgány územních samosprávných celků – orgány krajů a obcí s více než 10 000 obyvateli (např. krajské úřady, magistráty, městské úřady a obecní úřady; a další veřejné instituce (např. Všeobecná zdravotní pojišťovna, veřejné vysoké školy, ČEZ, apod.), podléhají přímé aplikovatelnosti směrnice, tzn. od 17.12.2021 se ji musí řídit. Tomu se přizpůsobilo i Ministerstvo spravedlnosti a již nyní je možné se na něj obracet s oznámeními. Pro tento účel spustilo ministerstvo externí oznamovací systém (EOS), prostřednictvím kterého mohou oznámení podávat všichni oznamovatelé.