Smírčí rada je obvykle založena radou obce (městyse, města). Tvoří ji skupina občanů, která byla odborně vyškolena a profesionálů z oborů mediace, psychologie, sociální práce, vyjednávání a práva. Členové smírčí rady mají znalosti role prostředníků při řešení konfliktů a vyjednávání.

Velikou výhodou řešení sporů prostřednictvím Smírčí rady je její rychlost, snadná dostupnost a bezplatnost. Dnes můžete nalézt Smírčí rady například v rámci fungování města Vsetín, Brno Pardubice, Ostrava a Praha (Praha2, Praha 5). Tato občanská iniciativa je nezávislá a není orgánem města. Její členové pracují v Smírčí radě dobrovolně ve svém volném čase a často zdarma. Jsou mezi nimi právníci, psychologové, speciální pedagogové, sociální pracovníci.

Velmi užitečným prostředkem pro zlepšení vztahů v obci také je nová směrnice EU o whistleblowingu


Kdy můžete využit Smírčí radu?

Hlavním cílem a úkolem Smírčí rady je pomáhat občanům a institucím řešit konfliktní situace, se kterými si sami nevědí rady, nemohou pokročit ve vyjednávání, jejich komunikace uvízla na mrtvém bodě a tento stav narušuje jejich soužití, spolupráci a vede k nejistotě.

Máte pocit, že jste vyčerpali všechny možnosti řešení a zbývá jen soud, nebo pocit prohry? Mohou to být spory z oblasti sousedských vztahů, spory mezi majiteli domů a nájemníky, problémy na pracovišti, etnické otázky, spory vznikající při jednání s úřady či mezi obchodními partnery.

Jde například o následující situace:

– Dostali jste se do situace, která Vám znepříjemňuje život?

– Máte trápení a nevíte si rady jak dál?

– Nerozumíte si se sousedem, nájemníkem, majitelem domu, učitelem, zaměstnavatelem, spolupracovníkem apod.?

– Jste tlačení do situace, která Vám nevyhovuje, a nevidíte možnosti, jak s druhou stranou jednat?

– Máte pocit, že jste vyčerpali všechny možnosti řešení a zbývá Vám jen soud nebo pocit prohry? Přitom máte v hlavě vlastní řešení a nevíte, jak to sdělit druhé straně?


Jak to bude probíhat?

Smírčí rada slouží jako nezávislý prostředník komunikace, který pomáhá dospět k dohodě, přijatelné pro obě strany. Smírčí vyjednávání nerozlišuje mezi poraženým a vítězem. Žádný z účastníků vyjednávání neodchází s pocitem, že dohoda je nevýhodná pro něj a výhodná pro druhou stranu. Řešení je tak pod jejich kontrolou, nikoliv vyneseno nezúčastněnou stranou/ autoritou. V případě zájmu může taková dohoda nabýt i právní moci.

Smírčí rada pracuje metodou „ mediace“. To je proces, ve kterém profesionální pracovník na řešení konfliktů – mediátor – zprostředkovává vzájemnou výměnu informací, které doposud strany neznaly nebo které nemohly být z nejrůznějších důvodů sděleny.


Kdo je prostředníkem (mediátorem)?

Prostředník (mediátor) je osoba zcela nezávislá na Vašem problému, protože není v konfliktu citově ani mocensky zaangažovaná. Napomáhá zúčastněným stranám pojmenovat společné i rozdílné zájmy. Usměrňuje pouze proces vyjednávání mezi stranami tak, aby mohlo být dosaženo řešení výhodného pro všechny zúčastněné strany. Je jakýmsi hromosvodem, zajišťuje, aby jednání probíhalo smírně, s respektem k druhé straně.

Prostředník nic nenařizuje, nemá roli soudce ani arbitra. Právo rozhodovat přenechá Vám, zúčastněným stranám, protože Vy máte vlastní názor na to, jak případ řešit nejlépe.

Prostředník nerozhoduje o tom, co je správné a co nikoli. Má zájem, aby došlo k určitému pochopení problému z několika stran a aby na světlo přišly všechny dostupné informace, které s případem souvisejí.

Mediační sezení obvykle probíhá tři hodiny a v 70 – 80 % případů je dosaženo potřebné dohody. Mediace může někdy nahradit nepříjemná soudní řízení a má nesporné výhody: je rychlá, důvěrná, dobrovolná, účastníci mají kontrolu nad procesem řešení sporu a podobou konečného výsledku.