Doba čtení: 4 min

Mediace

Mediace pochází z latinského mediare, což znamená „střed, být ve středu“. Význam tohoto slova je průvodcem celého procesu. Mediátor je ten, kdo je uprostřed mezi dalšími dvěma stranami.

Řešení Vašeho sporu

Mediaci najdete na polovině cesty mezi soudy a vyjednáváním. U soudu se rozhoduje za vás o průběhu jednání a i o výsledku. Při vyjednávání naopak ovlivňujete cíleně obojí, tedy jak průběh, tak i výsledek. Nejste ovšem sami kdo má tuto „moc“, ve vyjednávání obě strany směřují k tomu, aby dosáhli svého cíle. Oproti tomu mediace je tvořivá, dobrovolná a odmítá násilí a manipulaci. Ponechává stranám rozhodnutí o tom, zda a na čem se dohodnou, ale starost o proces jak k rozhodnutí dojdou, svěřuje nestrannému expertovi, a to mediátorovi.

Jde tedy o proces minimálně tři lidí. Každá strana má taktéž právo účastnit se mediace se svým právním zástupcem. Přítomnost právního zástupce může být pro stranu významně užitečná kvůli právním otázkám, které se mohou v průběhu mediace vynořovat a s nimiž může právní zástupce svému klientovi na místě poradit bez nutnosti mediaci přerušit.  V některých případech je také přínosné zapojit děti či nové partnery a případně další osoby, pokud se jich situace také týká. 

Zásady mediace

  • Dobrovolnost

Účast na mediaci nelze vynucovat exekucí a nelze ani nikoho donutit k účasti na ní například institutem předvedení (§ 52 o. s. ř.). Z povahy věci by to nemělo ani smysl, protože mediace může být úspěšná pouze za předpokladu existence minimální vůle všech stran participovat a hledat řešení.

  • Lze tak mediaci nařídit? A co když Vám ji „nařídí“ soud?

Mediace opravdu nařídit nelze! Je potřeba zde rozlišovat první setkání s mediátorem a zahájení/ průběh mediace. Nelze tak vycházet pouze z jazykového výkladu a představit si povinnou mediaci jako nařízený proces, kdy strany musí vyřešit svou situaci v mediaci. To by se v žádném případě již nejednalo mediaci, ale o autoritářské jednání a manipulaci stran.

Soud Vám může nařídit pouze první setkání s mediátorem v rozsahu tří hodin. Na tomto setkání Vám povím co můžete od mediace čekat, jak to bude probíhat a vy se rozhodnete zda Vám mediace dává smysl a zkusíte pomocí ní vyřešit Vaši situaci.

  • Mlčenlivost

  • Nestrannost

Co pro Vás mediátor udělá?

Mediátoři moc dobře věcí, že strany mediace vědí nebo cítí nejlpépe, co potřebují a chtějí. Mohou tak najít mnohem lepší řešení, než kdokoliv jiný, včetně expertů či soudců. Aby měli strany mediace prostor pro to dojít k takovému řešení, je tu právě mediátor, který je provede procesem mediace, díky tomu, že ovládá celou škálu různých procesů: od budování poškozené / ztracené důvěry mezi stranami sporů, přes umění pracovat s emocemi, které nutně doprovázejí každý konflikt, až po určitou schopnost vyjednávat.

Mediátor pomáhá stranám dorozumět se a pochopit se. Svou odbornou činností v rámci mediace jim tak pomáhá projít procesem mediace, v rámci kterého mohou dojít k vzájemně konsenzuálnímu řešení, respektive dohodě. Je tak potřeba mít na paměti, že mediátor nevystupuje jako právní zástupce stran, nevyslovuje svůj právní názor ani názor na meritum věci.

Primárně také jako mediátor budu odpovědná za proces, to znamená, že proces povedu tak, aby pro Vás byl užitečný a  zprostředkuji Vám Vaší komunikace. Budu takovým Vašim tlumočníkem „z češtiny do češtiny“. Zároveň budu dbát na to, aby jste v celém procesu byli orinetovaní a měli tak možnost se rozhodovat o všech otázkách.

Je nutná příprava?

Na Vás pak bude, co vše budeme v mediaci řešit (předměty mediace), kam se v mediaci dostaneme a jak bude vypadat výsledek mediace (dohoda, částečná dohoda, …) Je tedy užitečné, když na mediaci přijdete připraveni, respektive budete mít potřebné údaje, dokumenty a ujasněnou strategii vyjednávání. Je totiž důležité mít představu o tom, jaká dohoda je pro vás ideální, přijatelná, či kdy je pro Vás už lepší se nedohodnout, než dohodnout.

Zároveň Vám dopředu poskytnu základní informace o mediaci a seznámím Vás písemně s principy, účelem a průběhem mediace a i s rozdělením rolí při mediaci. Zašlu Vám také smlouvu o provedení mediace, kterou společně uzavřeme pokud se pro mediaci rozhodnete, tak abyste byli připraveni na první setkání a věděli co Vás bude čekat. V rámci prvního setkání s mediátorem si případně vyjasníme Vaše dotazy.

Co konkrétně tedy bude úkolem mediátora?

Úkolem mediátora je dbát na to, aby každá ze stran dostávala dostatečný (nikoli naprosto stejný) prostor k vyjádření, neutralizovat výroky každé ze stran případně je přeformulovat podle jejich smyslu. A to zejména s cílem umožnit zúčastněným stranám se slyšet navzájem a společně probrat, co je přivedlo.

Nebudu hodnotit ani určovat kdo nebo co je po právu. Pomohu Vám mluvit o tématech, které jsou pro Vás důležité.

Mediace je totiž velmi často první možnost po delší době, kdy se strany mají možnost sejít.

Jak bude mediace probíhat?

V průběhu mediace tak projdeme určitými fázemi mediace, kdy nejdříve se jako mediátor budu hodně ptát, abych pochopila Vaši situaci, pak budeme probírat, co pro Vás znamená a kam se chcete posunout. V průběhu budeme budovat společnou půdu tak, aby mohlo dojít k pochopení a vzájemné dohodě, která bude pro obě dvě strany úlevná. Dojde tak do jisté míry k depersonifikaci sporu a společně se tak budeme soustředit na to, jak danou věc rozlousknout a její věcné jádro vyřešit.

Kdy služeb mediátora využít? 

Vždy, když se objeví konflikt ve vztahu charakterizovaném alespoň jedním z níže uvedených:

  • dlouhodobá spolupráce mezi stranami;
  • poškozená důvěra ve vztahu stran;
  • obchodní tajemství a potřeba mlčenlivosti;
  • potřeba řešení, které bude rychlejší než rozhodnutí soudem;
  • podmínka nižších nákladů než v soudním řízení.

Pokud byl narušen vztah mezi stranami alespoň v jednom z výše uvedených bodů, mediátor může pomoci s řešením vzniklé situace rychleji a levněji než soud a se zachováním naprosté důvěrnosti.

S ohledem na povahu mediace jako jedné z forem alternativních řešení sporů však lze říci, že se jedná o spory, s jejichž předmětem mohou účastníci sporu disponovat, o němž se mohou nějakým způsobem domluvit a dobrat se řešení uspokojivého pro obě strany samy bez zásahu veřejné moci. Z toho budou zjevně vyloučeny věci osobního stavu a věci, v nichž může být řízení zahájeno i bez návrhu. Lze si těžko představit, že bude vedeno mediační řízení o soudní úschově, umoření listin, prohlášení za mrtvého nebo řízení ve věcech obchodního rejstříku. Na druhou stranu je zjevné, že mediace může být velmi vhodným procesním instrument pro rozvod manželství, vypořádání SJM, péče o dítě apod. Je tak třeba brát v potaz možnost tohoto řízení i v rámci například předmanželské smlouvy, ve které může být stanoveno, že se manželé pokusí případné spory vyřešit smírnou cestou. Ještě častěji je ale mediační doložka využívána v rámci smluvní agendy s obchodní povahou.

Chcete vědět víc nebo vědět, jestli je váš spor vhodný pro mediaci? Kontaktujte mne, ráda vám poradím.

Categories:

Tags:

Pokud se chcete dozvědět více...