Doba čtení: 4 min

Převrat a ulehčení mělo přijít v tzv. „rozvodech u notáře“. „České advokátní komoře se za pomoci dalších podařilo přesvědčit Ministerstvo spravedlnosti, aby z návrhu novely občanského zákoníku vypustilo povinné notářské zápisy rodičovských dohod o dětech prezentované, na veřejnosti pod názvem „rozvody u notáře“. Rozvod tedy bude i nadále probíhat v režimu sporného či nesporného rozvodu před soudem. A jak to dnes vlastně vypadá a v čem Vám může být mediace nápomocná se můžete dozvědět v mém článku.

Jak si vedou sňatky

Manželství je institut známý v celé historii lidstva, který se vždy těšil zvláštní zákonné ochraně. V roce 2017 se v Česku konalo 52 567 svateb, nejvíce svateb za posledních deset let. Tak jak vzrůstá počet svateb, se ale zvyšuje úměrně i rozvodovost. (statistiky ČSU[1]).

V přepočtu na obyvatele se Češi rozvádějí nejčastěji v Evropě. Podle statistických údajů se dnes rozpadá skoro každé druhé manželství. Od roku 2001 se pohybuje rozvodovost na úrovni 45–50 % (zatím rekordních 50% bylo v roce 2010) a v roce 2018 byla jen nepatrně nižší. Ročně tak soudy řeší okolo 25 tisíc rozvodů, přičemž téměř polovina párů se rozhodne tuto cestu řešit v rámci sporného řízení.

Statistiky také uvádějí nejčastější příčiny rozvodů. Mezi ně patří neslučitelnost povah, nevěra partnera a alkoholismus. Ze statistik také vyplývá, že nejohroženější bývají manželství trvající tři až šest let.

A jak vlastně takový rozvod probíhá a jaké jsou možnosti?

Zákon rozlišuje dvě varianty rozvodu jako takového, které právní teoretikové nazývají „rozvod sporný“ a „rozvod nesporný“. Už i z těchto názvů je možné vydedukovat, že při sporném rozvodu je v něčem mezi manžely spor, při nesporném není. Respektive spor může být i u nesporného, ale manželé se dohodnou na rozvodu jako tokovém.

Rozvod není prohra.

Jste schopní se dohodnout

Nesporný rozvod bývá poměrně rychlý, neboť soud při něm nezjišťuje příčiny rozpadu manželství. Pokud jste schopni se se svým manželem nebo manželkou dohodnout o veškerých aspektech ukončení společného soužití, je zásah soudu pouze formální v podobě schválení Vaší dohody. Soud tedy nebude zjišťovat důvod rozvratu, jen si ověří při jednání, že manželé stále na rozvodu trvají a manželství rozvede.

I zde ale musíte splnit pár pravidel a to:

  1. manželství trvá ke dni zahájení řízení o rozvod alespoň 1 rok;
  2. manželé spolu nežijí déle než 6 měsíců (toto je poměrně vágní termín, kdy se nejedná o fyzické žití a lze tak tuto podmínku naplnit i pokud s manželem stále žijete v jedné domácnosti, myšlenka zákonodárce směřuje k vytváření „manželského či rodinného společenství“);
  3. manželé se dohodli na úpravě svých majetkových poměrů, svého bydlení, popřípadě výživného pro dobu po rozvodu (často označované jako dohoda o vypořádání SJM); Můžeme se však setkat i s případy, kdy soud manželství rozvede pouze s uvedením, že manželé takovou dohodu spisují, ale k jejímu uzavření fakticky nedošlo. Není-li toto zhojeno, nastupuje po 3 letech nevyvratitelná domněnka
  4. a pokud máte s manželem dítě, je také nutno upravit dohodou poměr k nezletilému dítěti pro dobu po rozvodu.

Krátce shrnuto, je tedy potřeba sepsat dohodu o úpravě poměrů k nezletilým dětem a tuto odeslat tzv. opatrovnickému soudu ke schválení. Poměry dítěte se upravují na prvním místě. Zároveň je potřeba sepsat dohodu o vypořádání společného jmění manželů, která bude s účinností od právní moci rozsudku o rozvodu manželství rozdělovat veškeré jmění manželů. Třetím, posledním, dokumentem, je samotný návrh na rozvod manželství, jehož přílohou jsou zmíněné dokumenty.

Nenajdete-li společnou dohodu sami

V případě, že se nedohodnete, nebo nesplňujete některý z výše zmíněných čtyř požadavků, půjde o rozvod sporný. A právě zde Vám může pomoc mediace, která vám poskytne prostor pro vytvoření zmíněné dohody za účasti nestranného mediátora. Ačkoliv za Vás mediátor Vaši situaci nevyřeší předložením návrhu dohody, pomůže Vám s komunikací a celým procesem, tak abyste mohli dojít k dohodě, která pro Vás bude úlevná.

Řešením na cestě k dohodě je mediace

Mediace Vám může být soudem i doporučena a to tak, že Vám soud nařídí první setkání s mediátorem. Zde je nutno podotknout, že se nejedná o mediaci jako takovou. S mediátorem se setkáte a on Vám řekne, jak bude mediace probíhat, jaké jsou její principy a pravidla a bude na Vás, zda se rozhodne této možnosti využít nebo ne. Základním pilířem mediace je totiž dobrovolnost. Pokud se tedy rozhodnete situaci řešit před soudem, bez využití mediátora, je to Vaše svobodné rozhodnutí. V takovém případě Vás čeká ovšem zdlouhavější a náročnější proces, neboť soud zjišťuje příčiny rozvratu manželství, kdy se budou řešit všechny zmíněné aspekty rozvodu, a to zejména děti a majetek, a to prostřednictvím účastnického výslechu obou manželů, případně soud může zvážit i jiné důkazy, neboť se řídí tzv. inkviziční zásadou a vyhledává důkazy sám.

Péče o děti na prvním místě

Je také nutné podtrhnout, že vždy předchází řízení opatrovnické, respektive prvotně je vyřešen styk s dětmi, pokud se na něm s partnerem nedohodnete. Jeden z rodičů podá soudu návrh na úpravu poměrů k nezletilému dítěti pro dobu po rozvodu manželství. Tento návrh zpravidla už obsahuje návrhy řešení vztahů obdobně jako v případě dohody (tj. péče, výživné a případně i styk). Opatrovnický soud pak tento návrh posoudí a v závislosti na postoji druhého rodiče, zájmu nezletilého dítěte a skutečnostech, které z řízení vyplynuly, pravomocně rozhodne a sám upraví vztahy k nezletilému dítěti. Řešení tak lze předpokládat podle ustálené praxe, ale každý případ je posuzován individuálně a rodiče tak jen stěží rozhodnutí soudu mohou ovlivnit.

Z praxe se osvědčilo v případě řešení péče o děti nasdílet dopředu i pracovní materiál německé dětské psycholožky a spisovatelky, Dr. Karin Jäckel, který čtivou formou předává i možná přání Vašich dětí.

Jak naložit se společným majetkem?

V případě, že se nedohodnete na společném jmění manželů, není to taková překážka. Soud Vás může rozvést i bez toho, aby Vaši situaci vyřešil za Vás. Vaše majetkové vztahy tak zůstanou nedořešené a je pak pouze na Vás, zda si majetek vypořádáte dohodu sami, obrátíte se na soud s návrhem na jeho vypořádání, nebo zvolíte cestu diskuze za pomoci mediátora. Zde Vám může mediace taky posloužit jako cesta k vyřešení této otázky. Další možností vedle mediace a dohody je opět soud, či zákonná domněnky vypořádání SJM, která se aplikuje po třech letech od rozvodu manželství.

Co Vám nabídnu v mediaci?

V mediaci dostane prostor probrat všechny tyto témata, jako je péče o děti, výživné, rozdělení SJM a další aspekty a vaše specifické požadavky. Jak probíhá taková mediace? A co Vám mediace může nabídnout? To jsou otázky, které si klade každý účastník mediace ještě před tím, než se objeví na společném mediačním jednaní. Mediace je zde pro Vás, všechny obavy z celého procesu jsou tak zbytečné.

V případě zájmu se na mě neváhejte obrátit.


[1] statistika za rok 2017

Pokud se chcete dozvědět více...