Doba čtení: 4 min

Kolik Vás bude stát mediace?

Mediace je rychlejší a levnější než soudní řízení. Tento fakt je obecně proklamován.  Málo kdy je ovšem podložen fakty.

Ačkoliv jsme ze sedmadvaceti zemí unie podle nejnovější hodnoticí zprávy Evropské komise (2020) v rychlosti řízení na pátém místě, proti loňskému hodnocení jsme si o jednu příčku polepšili, stále jsou náklady na běžící spor před soudem poměrně vysoké a délka řízení není nijak zanedbatelná.

Kolik stojí nařízení setkání s mediátorem?

Je nutné si rozdělit mediaci na „nařízenou soudem“ a „dobrovolnou“.

U „nařízení mediace“ předseda soudu může nařídit účastníkům sporu první setkání se zapsaným mediátorem. Nikdy jim nenařizuje zahájení mediace jako takové. První setkání s mediátorem je v rozsahu 3 hodin a jeho cena je stanovena vyhláškou č. 277/2012 Sb., o zkouškách a odměně mediátora, ve výši 400 Kč (bez DPH) za každou započatou hodinu. Pokud je zapsaný mediátor plátcem DPH, je třeba ještě DPH přičíst. Tyto náklady si strany dělí na půl, jde tedy o částku (400 x 3)/ 2 = 600 Kč na jednu stranu, pokud se mediace účastní dva subjekty.  

V ideálním případě naleznete tuto informaci již v usnesení o nařízeném setkání s mediátorem. Pokud ne, tak Vám ji mediátor na prvním setkání sdělí.  

V rámci těchto 3 hodin Vám mediátor vysvětlí, co je to mediace, popíše průběh a přínosy mediace. Dále bude na Vás, zda se rozhodnete mediaci započít či nikoliv. Pokud ne, zaplatíte vyhláškou stanovenou sazbu a setkání ukončíte a okračujete v soudním řízení.

Jaká bude cena mediace?

Zde se dostáváme k „dobrovolné mediaci“, které může a nebo nemusí předcházet nařízení setkání s mediátorem.

Pokud se rozhodnete zahájit mediaci, dojde k uzavření smlouvy o provedení mediace a cena za mediaci je poté smluvní. Zákon o mediaci v § 4 jasně říká, že tato smlouva musí mimo jiné obsahovat i výši odměny mediátora za provedenou mediaci. Nebo způsob jejího určení, popřípadě ujednání o záloze nebo ujednání o tom, že mediace bude provedena bezplatně.

Zpravidla je stanovena v hodinové sazbě 1.000 – 3.000 Kč. Cena může být také stanovena procentem z ceny věci, o které se mediace vede. Je na Vás jak se dohodnete, že bude mediace placena – zda zaplatí jedna z Vás, rozdělíte si náklady na půl nebo je uhradí třetí strana. K dělbě nákladů na rovný díl dochází nejčastěji.

Náklady soudního řízení vs mediace

Oproti soudnímu řízení Vám v mediaci nevznikají náklady v podobě právního zastoupení, pokud se nenecháte zastoupit i v mediaci. Dále také nedochází k nákladům ušlé příležitosti v podobě dlouhého soudního řízení. Ze statistiky EU, plyne, že v České republice trvá průměrné soudní řízení 611 dní. Oproti tomu mediace průměrně trvala 40 dní[1] a byla vyřešena v rámci 3-6 sezení.

Dle zprávy Evropské komise, který byla provedena v roce 2014 vyšlo průměrné soudní řízení v České republice na 9.185 euro, tj. přepočtem zhruba 238.810 Kč. Odhadovaná cena mediace stejného sporu byla stanovena na 3.000 euro, tj. zhruba 78.000[2], tzn. třikrát méně než náklady soudního řízení.

Závěrem bych také ráda podtrhla úspěšnost mediace. Z evropských statistik plyne, že mediace má mezi 50- 75%, a výše, úspěšnost, tzn. min v 50% a až 75% či více mediací jsou s mediací, jejím průběhem a závěrem strany spokojeny.[3]

Ukažme si na příkladu, jaké mohou být náklady soudního řízení a mediac

typ sporu cena soudního sporu: soudní poplatek + odhadované náklady advokátního zastoupení, adv. tari 2.500 za hodinu – naučtovány 2 pracovní dny času (tj. 16.hodin)
Řízení zahájené žalobou na peněžité plnění   s předmětem sporu do 20.000 Kč, poplatek 1.000 Kč 1.000 Kč + (2.500 *16 ) = 41.000 Kč
Řízení zahájené žalobou na peněžité plnění   s předmětem sporu nad 20.000 Kč, poplatek 5% žalované částky cena sporu např: 200.000 Kč =) poplatek: 15.000 Kč   15.000 + (2.500 *16 ) = 55.000 Kč
Zahájeno návrhem na vydání el. platebního rozkazu (EPR)   s předmětem sporu do 10.000 Kč, poplatek 400 Kč 400 Kč + (2.500 *16 ) = 40.400 Kč
Zahájeno návrhem na vydání el. platebního rozkazu (EPR)   10.000-20.000 Kč, poplatek 800 Kč 800 Kč + (2.500 *16 ) = 40.800 Kč

Odhadované náklady mediace budou bez ohledu na typ řízení následující:

1.nařízené setkání s mediátorem
+ 4 další mediační setkání po 3 hodinách
4 mediační setkání po 3 hodinách  
(400×3) + 4 x 1.500 x 3 = 19.200 Kč   každá ze stran: 9.600 Kč  

4 x 1.500 x 3 = 18.000 Kč   každá ze stran: 9.000 Kč.    

Mediace tak je 3x-4x levnější oproti soudnímu řízení.

Co když ukončíte mediaci v průběhu, bez dohody a zvolíte cestu soudního řízení?

Jak popisuji a zdůrazňuji v článku o mediačním procesu, každé mediační jednání je založeno na dobrovolnosti, tedy Vaší vůle v mediaci pokračovat. Znamená to, že vlastně v rámci celého procesu budete mít přehled, kolik Vás aktuálně mediace stojí. A lze mediaci ukončit kdykoliv? Ano, mediaci můžete ukončit i během mediačního jednání.

Zpravidla Vám pak bude cena za mediaci krácena. To je ovšem nutné si ověřit u Vašeho mediátora. Já účtuji mediaci vždy za každou započatou hodinu, tedy pokud ukončíme mediaci dřív, poměrně Vám bude zkrácena cena za dané mediační sezení.

Proč je důležité si toto ověřit u mediátora. Mediátor Vám může buďto a) účtovat skutečný strávený čas mediací (například 90 minut), nebo b) účtovat sazbu za každou započatou hodinu, c) případně chtít uhradit celé plánované 3 hodinové setkání, bez ohledu na délku jeho reálného trvání.

Chcete vědět, zda je Váš spor vhodný pro mediaci?

Stačí vyplnit jednoduchý formulář zde a já Vám dám do 48 hodin vědět.

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat.


[1] Rebooring the mediation directive: assessing the limited impact of its implementatin and proposing measures to increase the number of mediations in the EU: study. Brussels, 2014. ISBN 978-92-823-5269-4, s. 126

[2] Rebooring the mediation directive: assessing the limited impact of its implementatin and proposing measures to increase the number of mediations in the EU: study. Brussels, 2014. ISBN 978-92-823-5269-4, s. 128

[3] See Klaus Hopt and Felix Steffek, Mediation: Principles and Regulation in Comparative Perspective (Oxford, U.K.: Oxford University Press, 2013), 103 et seq

Categories:

Tags:

Pokud se chcete dozvědět více...