Doba čtení: 3 min

Mediace jako taková je proces, ve kterém se budeme věnovat hledání řešení Vaší situaci. Trochu si tak zde přiblížíme celý proces.

Dobrovolně nebo od soudu

V úvodu si rozdělíme mediaci na „dobrovolnou“, tj. mediaci, pro kterou se rozhodnete z vlastní inciativy a mediátorovi se ozve jedna ze stran, případně obě.

Druhá mediace je „doporučená“, respektive nařízená soudem, tj. v situaci, kdy Vám doporučí mediaci soud, respektive usnesením nařídí první setkání s mediátorem v délce 3 hodin, během kterého Vám mediátor vysvětlí, co je mediace, v čem Vám může být nápomocná a probere s Vámi Vaše očekávání. Proti tomuto rozhodnutí není přípustné odvolání.

Soud může zároveň rozhodnout i o přerušení řízení, a – pakliže si účastníci bezodkladně nezvolí mediátora – také o výběru toho kterého konkrétního mediátora. Účast na setkání s mediátorem můžete odmítnout. Je ovšem nutné zmínit, že odmítnutí je to jeden z důvodů, pro které soud nemusí přiznat úspěšnému účastníkovi zcela nebo zčásti právo na náhradu nákladů řízení (ve smyslu § 150 o. s. ř.)

Je můj problém vhodný k mediaci?

Dnes se rozšiřuje oblast sporů, ve kterých soudy přistupují k tomuto kroku, a to zejména s ohledem na pozitivní zkušenosti s mediací. Přizpůsobuje se tomu tak i fungování soudnictví. Soudci dnes mají k dispozici dotazník, na základě, kterého si mohou vyhodnotit, zda spor, který řeší, může být výhodnější pro obě strany vyřešit v mediaci, smírným způsobem.

Ohledně dobrovolné mediace, tj. mediace, pro kterou se rozhodnete sami, mediace, zde je její vhodnost podmíněna hlavně Vaší ochotou domluvit se, udělat kompromis.

Obě mediace se budou v zásadě lišit pouze ve svém úvodu, respektive, co strany do mediace přivedlo. Další průběh bude v zásadě stejný.

Dobrovolnost

Je nutné zdůraznit, že i pokud půjde o mediaci doporučenou soudem, pilířem mediace je vždy její dobrovolnost. Nejedná se tak o rozkaz soudu, že situaci musíte vyřešit mediací, ale pouze o doporučení, že mediace může být rychlejší a vhodnější řešení než soudní jednání. Nadto má zahájení mediace i vliv na běh soudního řízení. Od zahájení mediace (podpisu smlouvy o provedení mediace) dochází v souladu s  §4 zákona o mediaci ke stavění, respektive přerušení běhu promlčecích a prekluzivních lhůt.

A jak to tedy bude probíhat?

Poté co se strany setkaly s mediátorem, proběhlo první setkání s mediátorem, dojde k domluvení termínu první mediace, případně zahájení mediace může přímo navazovat na úvodní setkání. V takovém případě je uzavřena smlouva o provedení mediace, kde je vyspecifikován předmět mediace a dle zákona je tak mediace oficiálně zahájena.

Mediátor zpravidla začíná mediaci krátkým představením sebe, procesu mediace a stanovení základních pravidel společného fungování v mediace.

Na co se budu ptát Vás?

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je cropped-proces2-1.png.

 Dále jsou vyzvány strany, aby každá, postupně, sdělily, co je přivedlo a jak vidí ze své pozice celou situaci. Je tak užitečné, pokud se strany zamyslí nad tímto úvodním slovem dopředu tak, aby je to nepřekvapilo. Jako mediátor se v této fázi budu hodně ptát, abych pochopila Vaši situaci a trochu se v ní zorientovala, tak abych Vám mohla pomoc vytěžit z mediace co nejvíc a vytvořit pro Vás efektivní a konstruktivní prostor pro řešení Vaší situace.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je cropped-proces2-1.png.

Postupně tak dojdeme do fáze, kdy mi sdělíte vše o Vaší situaci jak, fakticky, tak i po dalších doplňkových informacích, jak Vás situace ovlivňuje, co ve Vás vzbuzuje za emoce, atd. Stanovíme si tak v průběhu témata, která Vás přivedla a budeme se věnovat jejich řešení.

Jak dojdeme k řešení?

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je cropped-proces2-1.png.

Následně tyto témata můžeme dále rozebrat a postupně dojít k jejich možným řešením. V této fázi proběhne tzv. „brainstorming“, tj. metoda, kdy každý z účastníků mediace sděluje své nápady, jak by situaci řešil a co je pro něj důležité. Nejedná se o konečné řešení. Já budu zaznamenávat Vaše nápady a postupně z nich vybereme konečné řešení, se kterým budete spokojeni a sepíšeme dohodu.

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat.

Categories:

Tags:

Pokud se chcete dozvědět více...