Doba čtení: 3 min

Dneska se podíváme na průběh dědického řízení. 

1.) Po úmrtí zesnulého Vám bude matrikou vydán úmrtního listu.

2.) Ten předá matrika soudu společně s informací o tom, kdo vypravil pohřeb zesnulé osoby.

3.) Soud následně zahájí pozůstalostní řízení a určí notáře, jenž celé dědické řízení povede ve funkci soudního komisaře.

4.) Notář provede předběžné šetření. Tzn, že zhruba jeden měsíc po posledním rozloučení předvolá osobu obeznámenou s rodinnými a majetkovými poměry zemřelého. Notář s předvolaným člověkem sepíše protokol o předběžném šetření, kde shromáždí všechny dostupné informace o zemřelé osobě (rodinný stav, počet sňatků, údaje o dětech, rodičích nebo osobách žijících ve společné domácnosti). Předvolaná osoba, kterou bude notář zpovídat, by měla v ideálním případě s sebou donést následující dokumenty (pokud jimi disponuje):

• občanský průkaz či jiný doklad totožnosti,

• seznam potenciálních dědiců včetně data narození, adresy a kontaktu,

• závěť zesnulé osoby (pokud ji vytvořila a je k dispozici),

• informace ohledně bankovních, spořicích a devizových účtů zesnulé osoby,

• informace ohledně vkladních knížek zesnulé osoby,

• vlastnické listiny k nemovitostem, které patřily zesnulé osobě (kupní smlouva, darovací smlouva…),

• velký technický průkaz vozidla, které patřilo zesnulé osobě,

• doklad o členství v bytových a jiných družstvech,

• smlouvy o půjčkách, kreditních kartách a dluzích,

• smlouvy na dodávky energií,

• doklady o bezpečnostní schránce,

• doklady o výlohách na pohřeb.

Hlavním úkolem notáře je veškeré doložené informace zkontrolovat a ověřit. Okruh dědiců si notář potvrdí v Centrální evidenci obyvatel a majetek prověří v katastru nemovitostí nebo prostřednictvím dalších relevantních institucí, banky a pojišťovny mu poskytnou informace o zůstatku na účtech a Česká správa sociálního zabezpečení doloží skutečnosti související s výplatou důchodu. Také dál může provádět šetření v obchodním rejstříku, v živnostenském rejstříku nebo třeba v centrálním depozitáři cenných papírů.

5.) Notář zjišťuje, zda existuje nějaká závěť, dědická smlouva či listina o vydědění některého z dědiců. Proto nahlíží do Evidence právních jednání pro případ smrti, kterou má na starosti Notářská komora ČR.

6.) Dále sepisuje aktiva a pasiva zemřelé osoby- jestliže zemřelý po sobě nezanechal žádné vysoké dluhy, k vyčíslení hodnoty majetku stačí souhlasné prohlášení právních nástupců zůstavitele nebo ocenění provedené tím, kdo danou pozůstalost spravuje. Znalecký posudek je ovšem na místě třeba v případě pozemku, rodinného domu, nového vozidla nebo většího podniku a také kdy se dědicové na hodnotě majetku nejsou schopní domluvit.

a. Soupis pozůstalosti může nahradit souhlasné prohlášení dědiců a vytvoření seznamu pozůstalostního majetku.

7.) Ke konečnému jednání notář předvolá všechny, kteří připadají v úvahu jako potenciální dědicové zesnulé osoby.

Notář dědice poučí o tom, že mají právo dědictví zemřelé osoby odmítnout a také vzdát se dědictví ve prospěch jiné osoby.

Dalším způsobem je pak zřeknutí se dědictví, což ovšem musí proběhnout za možnost uplatnit výhradu soupisu pozůstalosti, čímž se omezí rozsah odpovědnosti dědice za dluhy zůstavitele, aniž by však dědic přišel o možnost dědictví přijmout. Člověk, který výhradu soupisu uplatní, hradí dluhy po zemřelém jen do výše ceny nabytého dědictví. života osoby, po níž by měl dotyčný teoreticky něco zdědit

Dědicové mají dále možnost uplatnit výhradu soupisu pozůstalosti, čímž se omezí rozsah odpovědnosti dědice za dluhy zůstavitele, aniž by však dědic přišel o možnost dědictví přijmout. Dědic, který výhradu soupisu uplatní, hradí dluhy po zemřelém jen do výše ceny nabytého dědictví.

8.) Uzavření dohody o vypořádání dědictví mezi jednotlivými dědici, které se schvaluje usnesením. Toto usnesení schvaluje samotný notář. Podle něj se následně bude pozůstalost dělit.

Jestliže se však dědici nejsou schopní dohodnout, musí notář vydat usnesení o rozdělení dědictví podle zákonných podílů jednotlivých dědiců.

V případě, že k dohodě není prostor, je zde možnost mediace. Mediace Vám nabídne prostor pro komunikaci za účasti třetí nezávislé strany, mediátora. Ten Vám pomůže vyjádřit své potřeby a zájmy a dojít společně k uspokojivému řešení.

Pokud se chcete dozvědět více...