Kontaktní údaje správce

JUDr. Diana Lokajíčková, trvale bytem Saarinenova 5, 19800 Praha

V případě, že máte jakýkoliv dotaz na zpracování osobních údajů, prosím obraťte se na nás na níže uvedených adresách:

Písemně             JUDr. Diana Lokajíčková, Saarinenova 5, 19800 Praha

E-mailem            info@resenidohodou.cz

Účel a právní základ zpracování

Účely, pro které osobní údaje zpracováváme, lze rozdělit do následujících hlavních okruhů: konzultační činnosti, mediace a školení mediace.

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro účely, ke kterým mají příslušný právní základ zpracování. Vzhledem k našemu postavení jako zaměstnavatele a účelům, pro které v souvislosti s tím Vaše osobní údaje zpracovávají, přichází jako právní základ v úvahu zpracování osobních údajů:

 • je-li to nezbytné pro splnění smlouvy uzavřené s Vámi či pro provedení opatření před uzavřením této smlouvy na vaši žádost
 • je-li to nezbytné pro splnění naší právní povinnosti
 • pro ochranu našich práv a právem chráněných zájmů
 • na základě Vašeho souhlasu

Oprávněné zájmy

Naše organizace využívá oprávněného zájmu správce pro přímý marketing s našimi klienty. Na konci každého mailu umožňujeme odhlásit se z takového odběru.

Příjemce osobních údajů

Vaše osobní údaje předáváme těmto typům subjektů:

 • Dodavatelé
  • Našim dodavatelům IT služeb, kteří pro nás provozují servery a další HW.

Doba uložení údajů

Osobní údaje vztahující se k uzavření a plnění smlouvy a péči o klienta zpracováváme po dobu trvání smlouvy, a dále pak po dobu, po kterou jsme tyto údaje povinni uchovávat podle obecně závazných právních předpisů a dále je pak uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro případ, že bychom museli předkládat důkazy v soudním nebo správním řízení, vždy však nejpozději do doby vypršení relevantních zákonem určených promlčecích lhůt.

Osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, jsou zpracovávány po dobu, na kterou jste nám souhlas udělil/a, resp. do okamžiku než svůj souhlas odvoláte.

V souladu se zásadou minimalizace dat zpracováváme vždy pouze ty osobní údaje, které nezbytně potřebujeme pro daný účel a uchováváme je po nezbytně nutnou dobu. Jakmile daná doba uplyne, jsou osobní údaje vymazány, resp. anonymizovány.

Práva subjektu údajů

Jaká další práva v souvislosti s ochranou osobních údajů máte?

 • Právo získat potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím; za podmínek tam uvedených vám na vyžádání poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů.
 • Právo na opravu, tedy abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají, případně aby doplnila neúplné osobní údaje, budou-li proto splněny podmínky.
 • Právo, abychom omezili zpracování osobních údajů, budou-li proto splněny podmínky.
 • Právo, abychom aktualizovali Vaše osobní údaje u příjemců, tedy aby oznámil příjemcům, kterým byly Vaše osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení, budou-li proto splněny podmínky.
 • Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro vás právní účinky nebo se vás dotýká, nebude-li toto takovéto zpracování povoleno právem EU či ČR.
 • Právo podat na náš postup stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze.

Výše uvedená práva Vám přitom budou náležet i po nabytí účinnosti Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů.